Zobacz adresy placówek | Bankomaty | Główna siedziba: ul. Powstańców Sejneńskich 1, 16-500 Sejny | Główny e-mail: centrala@bssejny.pl

Oświadczenie Zarządu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego

Oświadczenie Zarządu Banku Spółdzielczego w Sejnach o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych

Bank Spółdzielczy w Sejnach stosuje Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych, zwane dalej “Zasadami”, przyjęte uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego Nr 218/2014 z dnia 22 lipca 2014 roku (Dz.Urz. KNF poz. 17) w wymaganym zakresie z uwzględnieniem zasady proporcjonalno-ści wynikającej ze skali, charakteru oraz specyfiki działalności Banku, a także jego możliwości tech-nicznych i organizacyjnych.

W Banku Spółdzielczym w Sejnach nie stosuje się następujących Zasad:

1) § 8 ust. 4 w części dotyczącej:

„zapewnienie możliwości elektronicznego aktywnego udziału w posiedzeniach organu stanowiącego.”

Uzasadnienie: Powołując się na zasadę proporcjonalności wynikającą ze skali, charakteru działalności oraz specyfiki działalności prowadzonej przez Bank, odstępuje się od przestrzegania zasady dotyczącej umożliwienia elektronicznego udziału wszystkim członkom w posiedzeniach organu stanowiącego. W ocenie Banku spełnienie powyższej zasady nie znajduje za-stosowania przy uwzględnieniu specyfiki działalności banku spółdzielczego, którego większość właścicieli stanowią mieszkańcy lokalnego środowiska. Ponadto zgodnie ze Statutem Banku zawiadomienia członków o czasie, miejscu i porządku obrad Zebrania Przedstawicieli wysyłane są za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub listem poleconym, co najmniej 21 dni przed terminem obrad. Tak uregulowany sposób informowania członków Banku gwarantuje możliwość ich osobistego uczestnictwa w Zebraniu Przedstawicieli. Bank nie jest przygotowany pod względem technicznym i organizacyjnym do wykonywania tej zasady. Dodatkowo jej wprowadzenie wiąże się ze znacznymi kosztami, które w ocenie Banku są nieuzasadnione. Powyższe uzasadnia rezygnację z organizacji posiedzeń organu stanowiącego poprzez zdalny, elektroniczny udział członków.

W Banku Spółdzielczym w Sejnach nie stosuje się następujących Zasad, gdyż nie dotyczą Banku: § 11, § 53, § 54, § 55, § 56, § 57.

Bank Spółdzielczy w Sejnach podejmuje niezbędne działania w celu poprawnego przestrzegania przyjętych Zasad. Wewnętrzne regulacje i przepisy obowiązujące w Banku, uwzględniając Zasady, stanowią dowód dbałości naszej instytucji o najwyższe standardy prowadzenia biznesu przy poszanowaniu praw wszystkich podmiotów w otoczeniu rynkowym.