Skip to main content

WAKACJE KREDYTOWE

28-07-2022

Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom Kredytobiorca kredytu hipotecznego udzielonego na nabycie nieruchomości przeznaczonej na indywidualne cele mieszkaniowe daje możliwość zawieszenia spłaty kredytu, tzw. „wakacje kredytowe” na maksymalnie 8 miesięcy w latach 2022 – 2023.

Na wniosek Kredytobiorcy przysługuje możliwość zawieszenia spłaty kredytu mieszkaniowego w następujących  okresach:

 • od dnia 1 sierpnia 2022r. do dnia 30 września 2022r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 października 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
 • od dnia 1 stycznia 2023r. do dnia 31 grudnia 2023r. – w wymiarze miesiąca w każdym kwartale.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje tylko w stosunku do jednej umowy kredytowej zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. Kredytobiorca ma prawo do skorzystania z wakacji kredytowych jeśli spełnia wszystkie następujące warunki:

 • umowa kredytowa została zawarta przed 1 lipca 2022r.;
 • okres kredytowania kończy się po 31 grudnia 2022 r.;
 • kredyt hipoteczny jest w złotych polskich;
 • mieszka w kredytowanym lokalu / budynku.

Informacje uzupełniające:

 • okres zawieszenia spłaty kredytu nie jest traktowany jako okres kredytowania;
 • okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty kredytu;
 • w trakcie zawieszenia spłaty kredytu wszelkie wnioski i dyspozycje składane przez Kredytobiorcę dotyczące kredytu oraz dokonywanie płatności wynikających z umowy kredytu, w związku z faktem zawieszenia jego spłaty, nie mogą być przez Bank realizowane;
 • wniosek powinien być złożony w Banku przed terminem płatności raty kredytu, o której zawieszenie wnioskuje Kredytobiorca, najpóźniej w dniu płatności raty.

Jak złożyć Wniosek o wakacje kredytowe:

 • Wniosek należy złożyć w Oddziale lub Ekspozyturze Banku Spółdzielczego w Sejnach
 • Kredytobiorca/Kredytobiorcy może/mogą złożyć wniosek o zawieszenie spłaty kredytu:

– w postaci papierowej w Oddziale lub Ekspozyturze Banku w Sejnach, Puńsku, Gibach, Suwałkach, Szypliszkach, Wiżajnach;

– w postaci papierowej drogą pocztową na adres Oddziału lub Ekspozytury Banku;

– drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , wyłącznie gdy załączony do maila Wniosek jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym wszystkich Kredytobiorców;  

– za pośrednictwem systemu bankowości internetowej eBankNet jeżeli w kredycie występuje tylko jeden Kredytobiorca.

Wniosek można pobrać bezpośrednio ze strony BS SEJNY.

                                                 INFORMACJA O RYZYKACH
1. W wyniku zastosowania wakacji kredytowych okres kredytowania oraz wszystkie terminy przewidziane w umowie kredytu ulegają przedłużeniu o okres zawieszenia spłaty i nie wymaga to zawarcia aneksu do umowy kredytu, dlatego wniosek o zastosowanie wakacji kredytowych powinien być autoryzowany przez wszystkich kredytobiorców.
2. Zawieszenie spłaty kredytu zostanie odnotowane w Biurze Informacji Kredytowej, co może mieć wpływ na możliwość zaciągania przyszłych zobowiązań kredytowych w bankach i instytucjach finansowych, za co Bank BPS S.A. nie ponosi odpowiedzialności.
3. W związku z wydłużeniem okresu kredytowania w wyniku zastosowania wakacji kredytowych istnieje ryzyko wyższego kosztu obsługi kredytu w przyszłości, z uwagi na fakt że długoterminowy Kredyt hipoteczny jest obciążony ryzykiem zmiennej stopy procentowej. Oznacza to, że nie jest możliwe określenie oprocentowania kredytu jakie będzie obowiązywało w okresie kredytowania, wydłużonym o okres wakacji kredytowych. Ryzyko zmiennej stopy procentowej dotyczy kredytów oprocentowanych wg zmiennej stopy.
Zmienna stopa procentowa jest sumą marży oraz wskaźnika referencyjnego. Stopa oprocentowania zmienia się w zależności od zmiany wskaźnika referencyjnego WIBOR.
Rata kredytu hipotecznego składa się z dwóch części – kapitałowej i odsetkowej. W przypadku kredytów oprocentowanych według zmiennej stopy procentowej odsetkowa cześć raty kredytu może ulegać zmianom w zależności od aktualnej wysokości wskaźnika referencyjnego. Oznacza to, że zmienne oprocentowanie kredytu niesie ze sobą ryzyko zmiany kosztów obsługi kredytu (wzrost lub spadek) w czasie obowiązywania umowy, zatem przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytu Kredytobiorca powinien wziąć pod uwagę długoterminowy trend na rynku finansowym oraz uwzględnić możliwość zmiany stóp procentowych.
Każda zmiana stopy procentowej wpływa na wysokość (wzrost lub spadek) kosztów obsługi kredytu. Wzrost stopy procentowej powoduje, że wzrasta wysokość odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokość kwoty zadłużenia
Bank zachęca, aby zapoznać się z historycznymi danymi dotyczącymi wysokości stóp procentowych. Bank podkreśla, że analiza przeszłych trendów dotyczących kształtowania się wysokości stóp procentowych, w tym wskaźników referencyjnych takich jak WIBOR 6M, może być pomocna w podejmowaniu decyzji związanych z posiadanym kredytem. Analiza ta jednak nie stanowi gwarancji, że w przyszłości stopa procentowa będzie kształtować się według podobnych trendów.


Ponadto Bank zachęca wszystkich Klientów do zapoznania się z:
• komunikatem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dot. ryzyka stopy procentowej: Komunikat_UKNF_dot_ryzyka_stop_procentowych_73678.pdf oraz
• Publikacją dot. ryzyka stopy procentowej:
https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Ryzyko_stopy_procentowej_dla_klientow_instytucji_finansowych_73575.pdf

 
 
Znajdziesz nas też tutaj
bfg_logo Środki deponowane w Banku Spółdzielczym w Sejnach są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.