Skip to main content
 • Kredyt Inwestycyjny

  Kredyt Inwestycyjny

   

  Ważne informacje

  Dla kogo i na jaki cel kredyt jet przeznaczony?

  Dla kogo? 

  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - Klienci wewnętrzni i zewnętrzni Banku
  • prowadzący działalność rolniczą, bez względu na formę prowadzonej ewidencji księgowej i sposób rozliczania podatku dochodowego

  Na jaki cel?

  1. Finansowanie nakładów inwestycyjnych związanych ze stworzeniem nowego lub powiększeniem istniejącego majątku trwałego Klienta, a w szczególności finansowanie:
   • przedsięwzięć nowych i rozwojowych:
    1. zakupu maszyn, urządzeń i środków transportu,
    2. zakupu ziemi,
    3. zakupu lub budowy nieruchomości,
    4. zakupu materiałów i wyrobów związanych z budową lub adaptacją budynków produkcyjnych i gospodarczych,
    5. przyrostu kapitału obrotowego wynikającego z przedsięwzięcia realizowanego w wyniku udzielonego kredytu inwestycyjnego,
   • modernizacji i restrukturyzacji istniejącego majątku;
   • zakupu udziałów lub akcji;
   • zakup stada podstawowego
   • innych nakładów m.in.:
    1. poprzedzających inwestycję studiów techniczno-ekonomicznych dla wnioskowanych przedsięwzięć inwestycyjnych,
    2. licencji, szkoleń, usług konsultantów i innych form pomocy technicznej dla wnioskowanych inwestycji,
    3. ceł i podatków (z wyłączeniem podatku VAT) związanych z realizowaną inwestycją,
    4. spłaty kredytu inwestycyjnego w innym banku, wykupu środków trwałych z leasingu.
    5. finansowanie podatku VAT przy kredytach zawieranych w konsorcjum.
  1. Spłata kredytu/wykupu środków trwałych z leasingu nie może dotyczyć kredytów/kontraktów leasingowych obsługiwanych nieterminowo w ciągu ostatnich 12 miesięcy (maksymalne dopuszczalne opóźnienie: 14 dni) lub aktualnie przeterminowanych. Warunkiem spłaty kredytu w innym banku jest przedstawienie przez Klienta pozytywnych opinii z banku/firmy leasingowej, w którym posiada kredyt/leasing o terminowym wywiązywaniu się ze zobowiązań. Dodatkowo, Klient zobowiązany jest przedstawić zaświadczenie z banku/firmy leasingowej potwierdzające aktualną wysokość zadłużenia z tytułu kredytu/leasingu objętego wnioskowaną transakcją oraz dokumenty potwierdzające formę i rodzaj przyjętego zabezpieczenia.
  2. Kredyt inwestycyjny udzielany może być na refinansowanienakładów inwestycyjnych poniesionych przez Klienta na cele inwestycyjne opisane w ust. 1, w okresie do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosk Ograniczenie to nie dotyczy spłaty kredytu/leasingu. 
  3. W przypadku, gdy Klientowi przysługuje prawo do zwrotu VAT kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie wartości netto przedsięwzięcia. Na wydatki związane z finansowaniem podatku VAT Bank może udzielić kredytu obrotowego w rachunku kredytowym.

  Bank może udzielić kredytu na finansowanie inwestycji o charakterze niedochodowym (obiekty o charakterze socjalnym, kulturalnym, charytatywne) pod warunkiem, że realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie spowoduje pogorszenia sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta, skutkującej przekwalifikowaniem do grupy wyższego ryzyka oraz zabezpieczenia spłaty kredytu z innych źródeł niż finansowane przedsięwzięcie. 

  Wymagania.
  • Posiadanie zdolności kredytowej oraz pełnej zdolności do czynności prawnych.
  • Posiadanie w Banku rachunku bieżącego przedsiębiorstw indywidualnych, na który wpływają dochody z prowadzonej działalności gospodarczej.
  • Prowadzenie działalność przez okres, co najmniej 3 miesięcy.
  • Posiadanie przez okres co najmniej 3 miesięcy kalendarzowych rachunku bieżącego w Banku lub w innym/ych banku/ach. Posiadanie rachunku/ów bieżącego/ych w innym/ich banku/ach należy udokumentować przedstawieniem wyciągów/historii operacji z tego/ych rachunku/ów za okres 12 ostatnich pełnych miesięcy.
  • Przy kredycie powyżej 500 000,00 PLN i zabezpieczonym hipoteką obowiązek wykonania Wyceny rzeczoznawcy oraz ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia i podpisanie cesji praw z polisy ubezpieczeniowej na cały okres kredytowania.

  Wymagane dokumenty:

  • Dokumenty rejestrowe przedsiębiorstwa.
  • Dokumenty poświadczające uzyskane dochody.
  • Inne dokumenty wskazane przez Bank zależnie od przeznaczenia kredytu.
  Oprocentowanie i prowizje.

  Oprocentowanie: zmienne .

  Wysokość oprocentowania: 

  Średni WIBOR 6M plus:

  • 5,0% marża Banku – kredyt do 1 tys. – 50 tys. PLN,
  • 4,7% marża Banku – kredyt do 50 – 300 tys. PLN,
  • 4,3% marża Banku – kredyt do 300 – 600 tys. PLN,
  • 3,9% marża Banku – kredyt do 600 – 1 mln. PLN,
  • 3,2% marża Banku – kredyt do 1 mln – 1,3 mln. PLN,
  • 2,8% marża Banku – kredyt do 1,3 mln – 2,8 mln. PLN,
  • 2,6% marża Banku – kredyt od 2,8 mln i powyżej.

  Prowizje:

  Za udzielenie kredytu: 

  • 1,7% – kredyt do 1 tys. – 50 tys. PLN,
  • 1,3% – kredyt do 50 – 300 tys. PLN,
  • 0,7% – kredyt do 300 – 600 tys. PLN,
  • 0,3% – kredyt do 600 – 1 mln. PLN,
  • 0,3% – kredyt do 1 mln – 1,3 mln. PLN,
  • 0,3% – kredyt do 1,3 mln – 2,8 mln. PLN,
  • 0,0% – kredyt d d2,8 mln i powyżej.

  Za administrację: 0,01% od kwoty kredytu, nie mniej niż 10,00 PLN

  Za KRS: 20,00 PLN + VAT (przy kredycie hipotecznym)

  Za prowadzenie rachunku: w zależności od posiadanego rachunku

  Rekompensacyjna za wcześniejszą spłatę w okresie pierwszych 60 miesięcy: 1,0%

  Za złożenie i rozpatrzenie wniosku:

  • 10,00zł do kredyt do 2.000,00zł, (0,1% od kwoty kredytu)
  • i nie więcej niż 200,00 zł kredyt powyżej 2.000,00zł.
  Zabezpieczenie.
  1. Podstawowym zabezpieczeniem kredytu inwestycyjnego powinien być zastaw, hipoteka lub przewłaszczenie na przedmiocie powiązanym z przedsięwzięciem finansowanym kredytem. 
  2. Do zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego mogą być wykorzystane wszystkie rodzaje zabezpieczeń określone w „Instrukcji prawnych formy zabezpieczenia wierzytelności”.
  3. prawną formą zabezpieczenia spłaty kredytu może być: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową Klienta oraz pełnomocnictwo do rachunku bieżącego, z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 100 000,00 PLN.
  4. W przypadku inwestycji związanej z finansowaniem nieruchomości lub ekspozycją kredytową zabezpieczoną hipoteczni], wymaganym zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na finansowanej nieruchomości i ewentualnie na innych nieruchomościach, przy zachowaniu poziomu LTV(procentowa wartość ekspozycji kredytowej do wartości nieruchomości), dla kwoty kredytu przeznaczonego na finansowanie nakładów dotyczących:
   1. nieruchomości komercyjnych pozostałych: LtV≤ 5% wartości nieruchomości przyjętej przez Bank lub kosztu realizacji przedsięwzięcia, albo LtV≤ 80% w przypadku, gdy część ekspozycji przekraczająca LtV≤75% jest odpowiednio ubezpieczona, lub kredytobiorca przedstawił dodatkowe zabezpieczenie w formie blokady środków na rachunku bankowym lub poprzez zastaw na denominowanych 
   2. nieruchomości komercyjnych przychodowych: LtV≤75% wartości nieruchomości przyjętej przez Bank lub kosztu realizacji przedsięwzięcia;
  5. Wartość nieruchomości będącej zabezpieczeniem, przyjmuje się z wyceny nieruchomości sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Bank może odstąpić od wyceny rzeczoznawcy przy kredycie do 500 000,00 zł.
  Kwoty oraz okres kredytowania.

  Kwota minimalna: 

  • wynosi 10 000,00 PLN. Zaokrąglenia przy określeniu wysokości kwoty udzielanego kredytu dokonuje się z dokładnością do 1 000,00 PLN  w dół.

  Kwota maksymalna: 

  • jest uwarunkowana zdolnością kredytową Klienta, udziału środków własnych Klienta w finansowaniu przedsięwzięcia i od wartości przedsięwzięcia finansowanego kredytem.

  Dla kredytów przeznaczonych w całości na finansowanie spłaty zadłużenia w innych bankach, maksymalna kwota kredytu nie może być wyższa niż kwota zadłużenia pozostającego do spłaty oraz nie może być wyższa niż aktualna wartość rynkowa refinansowanego środka trwałego - wynikająca z polisy AC lub wyceny rzeczoznawcy.

  Udział własny:

  1. Wymagany minimalny udział środków własnych Klienta w przedsięwzięciu inwestycyjnym wynosi (netto jeżeli Klientowi przysługuje prawo do zwrotu podatku VAT lub brutto jeżeli Klientowi nie przysługuje prawo do zwrotu podatku VAT):
   • na nieruchomości komercyjnej: 25% lub 20%, (gdy część ekspozycji przekraczająca 75% jest odpowiednio ubezpieczona, lub kredytobiorca przedstawił dodatkowe zabezpieczenie w formie blokady środków na rachunku bankowym lub poprzez zastaw na denominowanych w złotych dłużnych papierach wartościowych Skarbu Państwa lub NBP;
   • na nieruchomości komercyjnej przychodowej: 25%.
  1. Do środków własnychKlienta zalicza się m.in. 
   • środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych;
   • wartość dokumentacji technicznej (udokumentowany koszt nabycia względnie opracowania dokumentacji dla finansowanego projektu);
   • wartość posiadanych materiałów i urządzeń, nieruchomości przeznaczonej do celów wykonywania działalności gospodarczej związanych z realizowanym projektem;
   • wartość zrealizowanych i opłaconych nakładów inwestycyjnych przed uzyskaniem kredytu bankowego.
  1. Do środków własnych nie zalicza się środków pochodzących z kredytu bankowego lub innych zobowiązań Klienta.
  2. Wysokość środków własnych Klienta winna być udokumentowana.
  3. W przypadku spłaty kredytu w innym banku/leasingu wkład własny zostaje ustalony na podstawie:
   • umowy kredytu/leasingu; i
   • wartości spłaconego kapitału w refinansowanym kredycie/leasingu.
  4. Wkład własny nie jest wymagany w przypadku zastosowania formy zabezpieczenia w postaci kaucji – w wysokości minimum 30%wartości przedsięwzięcia (wraz z dodatkowym zabezpieczeniem związanym z realizowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym).
  5. Klient zobowiązany jest zaangażować środki własne na etapie rozpoczęcia realizacji danego przedsięwzięcia i udokumentować przed uruchomieniem przez Bank kredytu inwestycyjnego. Jeżeli kredyt jest uruchamiany w transzach, dopuszcza się angażowanie środków własnych proporcjonalnie do wysokości transzy, zgodnie z decyzją kredytową.

  W przypadku zakupu środka trwałego na podstawie faktury wyrażonej w walucie obcej, do wyliczenia kwoty faktury stosuje się kurs średni NBP z dnia złożenia wniosku kredytowego.

  Okres kredytowania:

  1. Kredyty inwestycyjne mogą być udzielane na okres do 25 lat.
  2. Kredytowanie działalności inwestycyjnej dzieli się na okres realizacji i okres spłaty. Okres realizacji nie może przekroczyć 2 lat.

  Spłaty rat:

  Miesięcznie, kwartalnie lub półrocznie.

  Spłaty odsetek:

  Miesięcznie, kwartalnie lub półrocznie.

  Jednostka organizacyjna

  Godziny pracy
   (od pon. do pt.)

  Zakres

  Telefony

  Adresy e-mail

  Centrala i Oddział w Sejnach
  16-500 Sejny,
  ul. Powstańców Sejneńskich 1

  7:30 - 15:00
  (kasy do 16:00)

  Kredyty

  875 173 471

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Depozyty

  875 173 521

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Obsługa kasowa

  875 173 465

  Księgowość

  875 173 473

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Ekspozytura w Gibach
  16-506 Giby,
  Giby 74A

  7:30 - 15:00
  (kasy do 14:30)

  Klienci Ekspozytury

  875 165 019
  875 165 533

  Ekspozytura w Suwałkach
  16-400 Suwałki,
  ul. Kościuszki 54

  08:30 - 16:00

  Obsługa kasowa

  789 460 241

  Kredyty

  785 212 347

  Depozyty

  789 460 271

  Ekspozytura w Suwałkach
  16-400 Suwałki,
  ul. Noniewicza 42

  08:30 - 16:00

  Klienci Ekspozytury

  875 163 806

  Oddział w Puńsku
  16-515 Puńsk,
  ul. Mickiewicza 52

  7:30 - 15:00
  (kasy do 14:30)

  Klienci Oddziału

  875 161 026
  875 161 066

  Oddział w Szypliszkach
  16-411 Szypliszki,
  ul. Suwalska 25B

  7:30 - 15:00
  (kasy do 14:30)

  Klienci Oddziału

  875 681 377
  875 681 090

  Oddział w Wiżajnach
  ul. Rynek 3, 16-407 Wiżajny

  7:30 - 15:00
  (kasy do 14:30)

  Klienci Oddziału

  875 688 050
  875 688 052

  W pozostałych sprawach prosimy pisać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – Jeżeli informacja ma trafić do konkretnego pracownika lub placówki BS Sejny proszę to wyraźnie zaznaczyć. Najlepiej w temacie wiadomości.

  Infolinia i zastrzeżenia kart:

  tel +48 86 215 50 00 lub +48 215 50 50

  Adres do e-doręczeń: AE:PL-50923-99754-ISHVC-23

  Znajdziesz nas też tutaj
  bfg_logo Środki deponowane w Banku Spółdzielczym w Sejnach są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.