Skip to main content
 • Bezpieczny Kredyt "Nowy Dom" z dopłatami (zakończony)

  Bezpieczny Kredyt "Nowy Dom" z dopłatami (zakończony)

  Kredyt mieszkaniowy (informacja archiwalna - akcja zakończona)

  Uwaga: Akcja kredytowa dla tego produktu została zakończona. Informacja wyłącznie w celach archiwalnych.

  plakat kredyt 2 procent

  Ważne informacje

  Dla kogo i na jaki cel kredyt jest przeznaczony?
  1. Klienci indywidualni, którzy spełniają kryteria określone w Ustawie o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i Bezpiecznym Kredycie 2% (dalej: „Ustawa”) oraz:

   • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;
   • złożą wniosek o kredyt wraz z wymaganym przez Bank kompletem dokumentów;
   • spełniają kryteria określone w Metodyce oceny zdolności kredytowej osób fizycznych;
   • wchodzą w skład gospodarstwa domowego wnioskodawcy oraz spełnienia kryteria objęcia wnioskowanego kredytu dopłatą do rat.
   •  
  2. Kredyt może zostać udzielony, jeżeli Kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe:

   • na terytorium RP albo;
   • poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:
    1. posiada obywatelstwo polskie, albo
    2. nie posiada obywatelstwa polskiego i prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z osobą posiadającą takie obywatelstwo, a kredyt jest mu udzielany wspólnie z tą osobą.

   

  Cel kredytowania:

  1. Bank udziela BK:
   • z wkładem własnym nie wyższym niż 200 000 zł;
   • w walucie polskiej;
   • na okres co najmniej 15 lat. 
  1. Bank może udzielić kredytu bez spełnienia warunku, o który mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli łączna wysokość wkładu własnego Kredytobiorcy oraz BK nie przekracza 1 mln zł w przypadku, gdy wkładem własnym Kredytobiorcy jest wyłącznie:
   • nieruchomość gruntowa niezabudowana domem jednorodzinnym, budynkiem w obrębie którego znajduje się lokal mieszkalny oraz na której nie znajdują się obiekty budowlane związane z budową takiego domu lub budynku; lub 
   • łączna kwota środków pieniężnych i premii mieszkaniowej wypłacanych zgodnie ustawą o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe; lub
   • nieruchomość gruntowa niezabudowana domem jednorodzinnym, budynkiem w obrębie którego znajduje się lokal mieszkalny oraz na której przed dniem wejścia w życie ustawy rozpoczęto budowę domu jednorodzinnego.
   • Bank udziela BK w celu pokrycia całości lub części wydatków ponoszonych w związku z: 
   • budową domu jednorodzinnego (w tym jego wykończeniem), oraz nabyciem prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, na której będzie prowadzona budowa domu jednorodzinnego;
   • nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego (w tym jego wykończeniem);
   • realizacją inwestycji mieszkaniowej kooperatywy mieszkaniowej przez członka tej kooperatywy;
   • nabyciem spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego, w tym:
    • stanowiących wkład budowlany,
    • związanych z wykończeniem tego lokalu albo tego domu;
   • dalszą budową domu jednorodzinnego. 
  1. Bank nie udzieli BK jeżeli wydatki, o których mowa w ust. 3,ponoszone są na nabycie wyłącznie części udziałów w prawie własności lub spółdzielczym prawie dotyczącym lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.
  2. Bank nie udzieli BK jeżeli nabycie prawa własności lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego następuje w związku z przeniesieniem na kredytobiorcę jako na osobę trzecią wierzytelności związanych z dotyczącą tego lokalu albo tego domu umową rezerwacyjną, umową deweloperską.
  Jakie są wymagania?

  Wymagane dokumenty:

  • Zaświadczenie o wynagrodzeniu lub dokumenty poświadczające uzyskane dochody.
  • Inne dokumenty wskazane przez Bank zależnie od przeznaczenia kredytu.

  Pozostałe wymagania wobec kredytobiorcy:

  1. BK może być udzielony jedynie osobom tworzącym wspólnie jedno gospodarstwo domowe a nieruchomość nabywana przy wykorzystaniu tego kredytu nie może być własnością osób innych niż wchodzące w skład tego gospodarstwa domowego.
  2. Przynajmniej jeden z Wnioskodawców musi posiadać lub nabywać tytuł prawny do nieruchomości będącej celem kredytowania. 
  3. W przypadku wystąpienia o kredyt osoby pozostającej w związku małżeńskim opartym na wspólnocie majątkowej oboje małżonkowie przystępują do kredytu.
  4. W przypadku kredytu na zakup nieruchomości - oboje Współmałżonków muszą nabywać tytuł prawny do nieruchomości będącej celem kredytowania, chyba, że istnieje pomiędzy nimi rozdzielność majątkowa, potwierdzona aktem notarialnym zawartym nie później niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku lub prawomocnym orzeczeniem sądu (z zastrzeżeniem każdorazowego uzyskania w takiej sytuacji opinii radcy prawnego).
  5. W przypadku przystępowania do kredytu obojga małżonków, gdy jeden z małżonków nie posiada obywatelstwa polskiego, kredyt zostanie udzielony pod warunkiem uzyskania przez tego małżonka zezwolenia lub promesy zezwolenia w formie decyzji administracyjnej na nabycie nieruchomości wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz gdy małżonek ten posiadakartę pobytu w Polsce i uzyskuje dochody w PLN ze źródeł akceptowanego przez Bank. Zdolność kredytową oblicza się z uwzględnieniem dochodów obojga małżonków, Umowa kredytowa jest zawierana z obydwojgiem współmałżonków.
  6. Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 5 przez obywatela: państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, tj. Republika Islandii, Księstwo Liechtensteinu, Królestwo Norwegii, obywatela Konfederacji Szwajcarskiej, z wyjątkiem nabycia nieruchomości rolnych i leśnych.
  Dopłaty
  1. Dopłaty obejmują 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem, rat kapitałowo-odsetkowych. 
  2. Ratę objętą dopłatą obniża się o kwotę tej dopłaty. 
  3. Wysokość dopłaty do raty kredytu oblicza Bank Kredytujący. 
  4. W przypadku gdy w okresie karencji w spłacie kapitału kredytu, poprzedzającym spłatę pierwszej raty kapitałowo-odsetkowej, wysokość raty odsetkowej przewyższa prognozowaną wysokość pierwszej pomniejszonej o dopłatę raty kapitałowo-odsetkowej, Kredytobiorca  może wnioskować o objęcie tych rat odsetkowych dopłatą w wysokości stanowiącej różnicę między wysokością raty odsetkowej a prognozowaną wysokością pierwszej pomniejszonej o dopłatę raty kapitałowo-odsetkowej. Rat odsetkowych objętych dopłatą nie wlicza się do liczby rat, o których mowa w ust. 1. Wysokość dopłaty do rat kapitałowo–odsetkowych pomniejsza się o kwotę stanowiącą iloraz łącznej kwoty dopłat do rat odsetkowych i liczby 120.

   

   

  Prowizje

   

  • Za udzielenie kredytu: 1,5%
  • Za złożenie wniosku: 10,00zł do kredyt do 2.000,00zł, (0,1% od kwoty kredytu) i nie więcej niż 200,00 zł kredyt powyżej 2.000,00zł
  • Za inspekcję: 400,00 PLN + VAT
  • Za KRS: 20,00 PLN + VAT
  • Za prowadzenie rachunku: w zależności od posiadanego rachunku
  • Rekompensacyjna za wcześniejszą spłatę w okresie pierwszych 36 miesięcy: 1,0%
  Oprocentowanie

  Zmienne: do końca okresu kredytowania w wysokości stałej marży 1,9% plus WIBOR 6M

  Minimalna i maksymalna kwota kredytu oraz udział własny

  Minimalna kwota kredytu: 30 000 zł.

  Maksymalna kwota kredytu:

  Kwota BK nie może przekroczyć:

  1. Gdy Kredytobiorca prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z małżonkiem lub w skład gospodarstwa domowego Kredytobiorcy wchodzi co najmniej jedno dziecko:
   1. 600 000 zł lub,
   2. 150 000 złw przypadku gdy kredyt jest udzielony w celu pokrycia całości albo części wydatków związanych z dalszą budową domu jednorodzinnego.
  2. W pozostałych przypadkach: 
   1. 500 000 zł lub,
   2. 100 000 zł w przypadku gdy kredyt jest udzielony w celu pokrycia całości albo części wydatków związanych z dalszą budową domu jednorodzinnego.

  Udział własny:

  Nie większy niż 200 000,- zł

  Okres kredytowania
  • Okres kredytowania wynosi od 15 latdo 25 lat. 
  • Dopuszcza się możliwość ustalenia karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 24 miesiące z możliwością jej wydłużenia do 36 miesięcy w uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem, że okres wykorzystania kredytu i karencji nie może przekroczyć 24 miesięcy lub 36 miesięcy.
  • Bank stosuje obligatoryjnie karencję w spłacie kapitału w przypadku kredytu wypłacanego w transzach – w okresie wykorzystania kredytu. 
  • Okres wykorzystania BK nie może być dłuższy niż 24 miesiące lub 36 miesięcy w uzasadnionych przypadkach.

  Jednostka organizacyjna

  Godziny pracy
   (od pon. do pt.)

  Zakres

  Telefony

  Adresy e-mail

  Centrala i Oddział w Sejnach
  16-500 Sejny,
  ul. Powstańców Sejneńskich 1

  7:30 - 15:00
  (kasy do 16:00)

  Kredyty

  875 173 471

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Depozyty

  875 173 521

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Obsługa kasowa

  875 173 465

  Księgowość

  875 173 473

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Ekspozytura w Gibach
  16-506 Giby,
  Giby 74A

  7:30 - 15:00
  (kasy do 14:30)

  Klienci Ekspozytury

  875 165 019
  875 165 533

  Ekspozytura w Suwałkach
  16-400 Suwałki,
  ul. Kościuszki 54

  08:30 - 16:00

  Obsługa kasowa

  789 460 241

  Kredyty

  785 212 347

  Depozyty

  789 460 271

  Ekspozytura w Suwałkach
  16-400 Suwałki,
  ul. Noniewicza 42

  08:30 - 16:00

  Klienci Ekspozytury

  875 163 806

  Oddział w Puńsku
  16-515 Puńsk,
  ul. Mickiewicza 52

  7:30 - 15:00
  (kasy do 14:30)

  Klienci Oddziału

  875 161 026
  875 161 066

  Oddział w Szypliszkach
  16-411 Szypliszki,
  ul. Suwalska 25B

  7:30 - 15:00
  (kasy do 14:30)

  Klienci Oddziału

  875 681 377
  875 681 090

  Oddział w Wiżajnach
  ul. Rynek 3, 16-407 Wiżajny

  7:30 - 15:00
  (kasy do 14:30)

  Klienci Oddziału

  875 688 050
  875 688 052

  W pozostałych sprawach prosimy pisać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – Jeżeli informacja ma trafić do konkretnego pracownika lub placówki BS Sejny proszę to wyraźnie zaznaczyć. Najlepiej w temacie wiadomości.

  Infolinia i zastrzeżenia kart:

  tel +48 86 215 50 00 lub +48 215 50 50

  Adres do e-doręczeń: AE:PL-50923-99754-ISHVC-23

  Znajdziesz nas też tutaj
  bfg_logo Środki deponowane w Banku Spółdzielczym w Sejnach są objęte gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.